சிறுகதைகள், நாவல்களில் உண்மை நிகழ்வுகள் வரலாமா?

எழுத்தைப் புனைவு (Fiction), புனைவற்றவை/அபுனைவு (Nonfiction) என்று பகுக்கிறோம். இதன் பொருள், கதை, நாவல், குறுநாவல், கவிதை, நாடகம் போன்றவை புனைந்து உருவாக்கப்படுகிறவை, அவற்றில் கற்பனை இருக்கலாம், சில நேரங்களில் அவை முழுக் கற்பனையாகக்கூட இருக்கலாம் (எடுத்துக்காட்டு: அறிவியல் புனைகதைகள்). ஆனால், புனைவற்ற/அபுனைவு நூல்களில் எந்தக் கற்பனையும் இருக்கக்கூடாது.

ஆனால், சிறுகதைகள், நாவல்கள், குறுநாவல்களில் உண்மை நிகழ்வுகள் வரலாமா?

உண்மையில், பெரும்பாலான புனைவுகள் நடந்த ஒரு நிகழ்வு அல்லது மனிதரைப் பின்னணியாகக் கொண்டுதான் எழுதப்படுகின்றன. நேரடியாகப் பார்த்தவை, செய்தித்தாள்களில், நூல்களில் படித்தவை, பிறர் சொல்லக் கேட்டவை, ஆராய்ச்சியின்மூலம் அறிந்தவை, கல்வெட்டுகள், செப்பேடுகளில் கண்டவை என்று பலவிதமான உண்மைகள் புனைவுகளுக்கு அடிப்படையாக இருக்கின்றன. அதில் எந்தப் பிழையும் இல்லை.

அதே நேரம், அந்த உண்மைகளோடு புனைவுகளைக் கலந்து எழுதும்போது, இது புனைவுதான், உண்மை இல்லை என்பதைத் தெளிவாகச் சொல்லிவிடவேண்டும். இல்லாவிட்டால் நேர்மையான மனிதர் ஒருவர் திருட்டுத்தனமான வேலையொன்றைச் செய்தார் என்பதுபோன்ற கற்பனையை நீங்கள் எழுதப்போக, நாளைக்கு அதை மக்கள் உண்மையாக நம்பிவிடக்கூடும், அதனால் அந்த மனிதருடைய பெயருக்கு இழுக்கு ஏற்படக்கூடும்.

அதனால், புனைவு நூல்களுக்கு ஆராய்ச்சி செய்யும்போது உண்மை நிகழ்வுகளைச் சரியானபடி முன்வைக்கவேண்டும், தகவல்களைப் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம், ஆனால், எது கற்பனை என்பதைத் தெளிவுபடுத்தவேண்டும். தேவைப்பட்டால், ‘இந்த நூலில் சில உண்மை நிகழ்வுகள், மனிதர்கள் இடம்பெற்றிருந்தாலும், இது அந்த நிகழ்வுகளின், மனிதர்களின் கதை இல்லை. இதைக் கற்பனைப் படைப்பாகவே கருதுங்கள்’ என்பதுபோல் ஒரு பொறுப்பு துறப்பை (Disclaimer) நூலில் சேர்க்கலாம். அல்லது, அந்த உண்மை நிகழ்வு, மனிதரின் சாயல் தெரியாதபடி கற்பனையைப் பயன்படுத்தலாம்.

உங்களுக்குப் பிடித்த புனைவு நூல்கள் எவை? அவற்றில் உண்மைகள் கலந்திருக்கின்றனவா? ஆம் எனில், எந்த விகிதத்துக்குக் கலந்திருக்கின்றன? எப்படிக் கலந்திருக்கின்றன? அது நூலுக்கு எப்படி உதவுகிறது?… இதையெல்லாம் ஆராய்ந்து பாருங்கள், கற்றுக்கொள்ளுங்கள், அது உங்கள் எழுத்தை இன்னும் சிறப்பாக்கும்.

***

Keywords: Fiction, Short Stories, Shortstories, Short Story, Shorstory, Novel, Novels, Novelette, Novelettes, Research, Researching, Nonfiction, Truth, True, True Story, True Stories, True Novel, True Novels, Novels based on truce incidents, Stories based on true incidents, True incidents, true incident, Fact, Facts, Fact Vs Fiction, Facts Vs Fiction, Facts in Fiction

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s