மதிப்புள்ள சகோதரன்

புகழ் பெற்ற ரஷ்ய எழுத்தாளர் ஆன்டன் செக்காவுடைய தம்பி மிஹைல் அவருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுகிறார். அதில் “இப்படிக்கு, உங்கள் மதிப்பில்லாத, முக்கியத்துவமில்லாத சகோதரன்” என்று எழுதிக் கையொப்பமிடுகிறார்.

இந்த வரி ஆன்டனுக்குப் பிடிக்கவில்லை. “ஏன் அப்படி எழுதுகிறாய்?” என்று தம்பியைக் கடிந்துகொள்கிறார், “கடவுளுக்கு முன்னால் உன்னுடைய முக்கியத்துவமின்மையை உணரலாம்; அழகுக்கு முன்னால், அறிவுக்கு முன்னால், இயற்கைக்கு முன்னால் நாம் முக்கியத்துவமற்றவர்கள் என்று எண்ணலாம். ஆனால், மனிதர்களுக்கு முன்னால் நாம் நம்மை முக்கியத்துவம் இல்லாதவர்களாக எண்ணக்கூடாது.”

“நீ ஏன் உன்னை அப்படி நினைத்துக்கொள்கிறாய்? நீ என்ன பொறுக்கியா? நேர்மையான ஆள்தானே? அப்படியானால், நான் ஒரு நேர்மையான மனிதன் என்று உன்னை நீயே மதிக்கத் தொடங்கு, அப்போது, பிறருக்கு முன்னால் உன்னை மதிப்பற்றவனாக எண்ணமாட்டாய்.”

“பணிவுடன் இருப்பது வேறு, நம்மை நாமே மதிப்பற்றவர்களாக எண்ணிக்கொள்வது வேறு, இரண்டையும் ஒன்றாக்கிக் குழப்பிக்கொள்ளாதே.’

என்ன அழகான அறிவுரை! இந்த உலகத்தில் எல்லாரும் ஒவ்வொரு விதத்தில் மதிப்புள்ளவர்கள்தான் என்பதை உணர்த்தும் “எறும்பும் தன் கையால் எண் சாண்” என்ற பழைய பாடல் நினைவுக்கு வருகிறது. தாழ்வு மனப்பான்மை கொண்ட எல்லாருக்கும் செக்காவின் இந்த வரிகளைப் படிக்கக் கொடுக்கலாம்.

***

Keywords: Anton Chekhov, ஆன்டன் செக்காவ், Russia, Russian Literature, Letters, Advice, Advise, Self Improvement, Self Help, Self Belief, தன்னம்பிக்கை, சுய முன்னேற்றம், சுயமுன்னேற்றம்

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s