தமிழில் குழந்தைகளுக்காக எழுதும் எழுத்தாளர்களின் பட்டியல்

தமிழில் குழந்தைகளுக்காக எழுதும் எழுத்தாளர்களின் பட்டியல் ஒன்றை விழியன், விஷ்ணுபுரம் சரவணன் (இவர்களும் குழந்தை எழுத்தாளர்கள்தாம்!) இருவரும் தொகுத்துள்ளார்கள். அந்தப் பட்டியலை இங்கு காணலாம்.

நீங்கள் குழந்தைகளுக்காக எழுதுகிறவரா? ஆம் எனில் இந்தப் பட்டியலில் உங்களையும் இணைத்துக்கொள்ளுங்கள். இளம் வாசகர்களுக்காக இன்னும் பல நூறு படைப்புகள் உருவாகட்டும்.

***

Keywords: Children’s Writing, Kids Writing, Children Writing, Kids books, Kids Literature, Children Literature

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s