எழுதவேண்டிய புத்தகம்

நீங்கள் ஒரு புத்தகத்தைப் படிக்கவேண்டும் என்று மிகவும் விரும்புகிறீர்கள்; ஆனால், அந்தப் புத்தகம் இதுவரை எழுதப்படவில்லை. அப்படியானால், அந்தப் புத்தகத்தை நீங்கள்தான் எழுதவேண்டும்.

– எழுத்தாளர் டோனி மோரிசன்

(Source)

டோனி மோரிசன் நூல்கள்

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s