நண்பர் நாள் வாழ்த்துகள்!

Happy Friendship Day! நண்பர் நாள் வாழ்த்துகள்!

நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் முக்கியம். குறிப்பாக, எழுத்தாளர்களுக்கு இன்னும் முக்கியம். உங்களுடைய படைப்புகளை முதலில் படித்துப் பயனுள்ள கருத்துகளைத் தந்து உதவுகிற Alpha Readers, Beta Readers எல்லாம் அவர்கள்தானே?

நண்பர்களை, நட்பைக் கொண்டாடுவோம்!

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s